Indlæg

Mindfulness til at leve fra hjertet

Mindfulness er langt mere end en metode til stressreduktion. På min personlige mindfulnessrejse erfarede jeg, at det er en måde at være i livet på med følsomhed, nuancer og bevidst nærvær, hvor man træffer bevidste valg. (Se øvelse længere fremme)

Jeg bruger mindfulness som en grundlæggende metode til at blive mere autentisk og gennem god kontakt med sig selv. At hvile i sig selv og at leve fra sit hjerte.

Mindfulness indeholder måder at tage god omsorg for sig selv kropsligt og følelsesmæssigt og til at rumme og håndtere såvel de store som de svære følelser. Med mindfulness integreres hjerne og hjerte, følelse og intellekt.

Bevidste valg

Bevidste valg kommer indefra. Fra en indre viden eller fornemmelse af hvad der er rigtigt at gøre. Hvad der tilgodeser helheden – altså både mig selv og dem som beslutningen har indflydelse på.

Det kan være de store spørgsmål som: Skal vi sælge huset og tage på en jordomrejse, det er min livsdrøm. Vil du være med? Det kan også være om tiden er inde til at få børn eller hvor i landet/i hvilket land vil jeg bo. Skal jeg søge skilsmisse, er jeg klar til at gå?

Det kan også være lidt mindre og dog betydningsfulde valg: Hvilket politisk parti vil jeg indgå i? Skal jeg hoppe ud i det og tage en anden uddannelse? Kan vi prioritere at den ene af os går hjemme/går på deltid, mens vi har disse udfordringer i vores familie? Er dette job egentlig det rigtige for mig og hvis ikke, hvad gør jeg så!?? Hvordan får jeg mere glæde og livskvalitet ind i mit liv?

En øvelse jeg har hentet i Deepack Chopras klassiker De syv spirituelle love for succes er et godt eksempel på mindfulness. Jeg kalder den bevidste valg i min Intuitionshåndbog for innovative ledere.

Øvelse

Øvelsen Bevidste valg går i al sin enkelhed ud på følgende: Når du skal træffe et valg, et hvilket som helst valg, kan du spørge om to ting:
1. Hvad er konsekvensen af dette valg? Dit hjerte vil omgående vide det
2. Hvis jeg vælger sådan, vil det så bringe både mig og mine medmennesker lykke? Hvis svaret er ja, så gennemfør det. Hvis svaret er nej, så giv slip.
Det spontane valg vil være den rette handling på rette tidspunkt. Der findes en mekanisme som kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg. Her bruger du dine kropsfornemmelser.

Kroppen kan kun opleve to slags fornemmelser, den ene er ubehag og den anden er velvære. I det øjeblik du træffer et valgretter du opmærksomheden mod kroppen. Sender den meddelelser om velvære er du på rette spor. Sender den signaler om ubehag, skal du ændre retning.
Har du nogle begrænsende overbevisninger eller tankemønstre, kan de forstyrre svaret fra din indre viden. Jo mere afklaret du er omkring dette, jo mere klart og kontant kan du høre og fornemme din indre kilde.

Øvelsen kobler et overtænkende intellekt fra et øjeblik og sætter den tilbage igen. Det er hvad mindfulness kan hjælpe os med. At vi kan integrere krop, følelser og intellekt. Det giver stor indre frihed.

Se også Hjertenærvær – At leve fra hjertet

Om Mindfulness

Mange oplever at en længerevarende formel og uformel praksis styrker selvværd og genenmslagskraft. Kommunikationen bliver mere klar og kommer indefra. Eller sagt på en anden måde: man står ved sig selv uden at negligere eller nedgøre andre og uden at slå på tromme eller blæse i trompet. Det foregår lidt umærkeligt og kan være svært at sætte ord på, men andre mærker det og efterhånden mærker man det også selv – især på andres reaktioner.

Mindfulness har ikke doktriner om, hvad der er rigtigt og forkert. Det indeholder både en formel og en uformel praksis.

Den formelle går ud på at vende opmærksomheden indad i kortere eller længere tid. Alt efter hvor du er dit liv med hensyn til at finde ro og lytte indad kan den formelle praksis vare fra 1 minut 3 – 4 gange om dagen til en halv time et par gange om dagen eller en time dagligt eller ind imellem. Personligt veksler jeg imellem de helt korte, de 5 – 15 minutter og de lange meditationer. Med erfaring kommer det efter behov.
Jeg har haft en del kursister og klienter med stress, som fortæller, at netop de korte på 5 minutter var det, der gav ro til at overhovedet at sætte sig og være stille. Efterhånden som roen faldt på, voksede behovet for lidt længere tid i stilhed.

Den uformelle praksis kan beskrives kort med de 7 principper som anviser en måde at være til stede i nuet på. En måde at være til stede er nemlig at give slip på nogle mentale vaner.
Principperne bliver ofte let omformuleret, så de passer ind i en bestemt sammenhæng. Men hovedbetydningen er den samme og her er en helt grundlæggende forklaring fundet på Berlingskes redaktion

De syv principper

1. BEGYNDERSIND
At møde verden med et åbent sind uden forbehold, forestillinger, antagelser. En svær indgang til livet, der strider mod vigtige værdier om at være oplyst, vidende, rationel etc.
2. IKKE-DØMMEN
Gør op med den indre-kommentator, der bedømmer alt ud fra os selv og vores egne værdier, på skalaen: Godt, skidt, neutralt. Igen strider det mod vores opdragelse og moderne livssyn ikke at skulle forholde os kritisk bedømmende til det, vi møder. På vejen mod mindfulness skal vi stadig skelne, men uden at tillægge det ene værdi frem for det andet.
3. AVERSION OG TILTRÆKNING
Langt det meste af det, vi gør – hvis ikke alt – stammer fra to motiver: Tiltrækning eller frastødelse. Vores tanker, følelser, handlinger tager afsæt i denne akse mellem afsky og begær. Bare det at begynde at iagttage vores egne aversioner og tiltrækninger giver en smule frihed.
4. IKKE-AMBITION
At være ambitiøs er gift i forhold til mindfulness. Stærke ambitioner splitter bevidstheden, åbner for stress og begrænser vores evne til at udnytte nuets muligheder.
Min tilføjelse: Ja, det kan jeg desværre skrive under på. Det var først efter et virkelig heftigt sammenbrud med stress, at det gik op for mig, hvordan jeg var blevet styret af ambitioner. Eller faktisk kan jeg skriver under på alle 7 principper. Det var bare ikke-ambition der var en øjenåbner.
5. TÅLMODIGHED
Al vækst og udvikling tager tid, vi kan ikke forcere hverken kroppens eller sindets processer, og selve utålmodigheden kan bremse udvikling. Vi skal lære, at vi ikke kommer nogen vegne, før vi slipper ideen om at skulle nogen vegne.
6. ACCEPT
En anerkendelse af det, der er. Accept er en forudsætning for at være mindful. Accept er evnen til at forstå, rumme, tolerere det, der er – og en betingelse for selvudvikling. Det gælder også accepten af egen utålmodighed, aversioner og mistillid.
7. LET GO – GIV SLIP
At turde give slip. Ofte klynger vi os til ting, mennesker, koncepter for at finde tryghed. »Let go«» er forståelsen af, at der kun kan komme noget nyt, når vi slipper det, der har været.
Jeg kan ikke efterleve alle principper til punkt og prikke – og prøver heller ikke. Men jeg skæver til dem, når noget ikke rigtig virker efter hensigten og finder som regel et svar her.

Hjertenærvær

Hjertenærvær er at:

Leve autentisk med fuld accept af sig selv og fred i sindet
Stå ved sig selv med indre ro og styrke
Føle frihed til at sige ja og nej til det, der passer til os
Slutte fred med forholdet til familie, kolleger og chefer
Søge balance mellem hjerne og hjerte – intellekt og følelse

At leve fra hjertet er at sige JA til livet
Lytte til den indre kærlige stemme
Opleve mening, glæde og kærlighed i hvad livet byder os
Give sig selv tid og lov til at trække sig tilbage for at genvinde ro og balance, når livet er turbulent

Om hjertenærvær

Hjertenærvær er at leve med et åbent hjerte. At leve fra hjertet indeholder en vis lethed, spontanitet, glæde og intuitiv forståelse – at være sig selv. Og om at rumme hele sig selv med en ikke-dømmende indstilling – eller at elske sig selv. I virkeligheden betyder det at elske sig selv, at man har selvværd. Alle mennesker har noget de ikke er tilfredse med ved sig selv. Det er menneskets natur. Med et godt selvværd kan man acceptere sin utilfredshed og selvkritik, så den ikke får magt.

Hjertenærvær handler om at lære at dyrke og pleje din evne til at lytte til din indre stemmes visdom, din intuition og, vigtigst af alt, at følge dens vejledning. Når du bruger tid i stilhed og lytter til den retning, dit hjerte hvisker til dig, vil dine handlinger i den ydre verden være i overensstemmelse med det, der føles rigtigt og har betydning for dig.

Ved at holde dit hjerte åbent og tro på det gode i dig selv og andre, lever du virkelig fra dit hjerte.

C. G. Jung blev spurgt på sit dødsleje, hvad han mente, meningen er med at være her. Jung svarede: ”jeg tror vi er her for at tænde lys for hinanden.” Med et åbent hjerte kan vi tænde vores eget lys og fra dette lys kan vi tænde lys for andre.

Du kan lære at at lytte til de svar, der kommer indefra

En intuitionsøvelse

Den indisk-amerikanske læge og spirituelle forfatter Deepak Chopra skriver i sin lille bog “7 spirituelle love for succes“, at du kan mærke svarene i din krop. Han foreslår følgende:

Stil dig selv et spørgsmål, du ønsker svar på; føles det godt i kroppen er svaret ja, føles det ubehageligt i kroppen, er svaret nej.

Stil så spørgsmålet: Vil dette være til gavn for mig og helheden? Dit hjerte kender omgående svaret.

Det spontane valg vil være den rette handling på rette tidspunkt.

Der findes en mekanisme som kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg. Her bruger du dine kropsfornemmelser.
Kroppen kan kun opleve to slags fornemmelser, den ene er ubehag og den anden er velvære. Sender den meddelelser om velvære er du på rette spor. Sender den signaler om ubehag, skal du ændre retning.
Har du nogle begrænsende overbevisninger eller tankemønstre, kan de forstyrre svaret fra din indre viden. Jo mere afklaret du er omkring dette, jo mere klart og kontant kan du høre og fornemme din indre kilde.

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i øvelsen

Eksempel fra min praksis med Spirituel livscoaching

Kaja var alene med sin datter og overvejede at leve sammen med sin kæreste. Samtidig spøgte en tidligere kæreste i baggrunden. Inden Kaja ringede op på Facetime (som kunne have været Skype) havde jeg mediteret og kanaliseret en besked til hende. Den handlede om et kompliceret forhold til hendes far og at det gav sig udtryk i forholdet til hendes partner. Dette fortalte jeg Kaja i starten af samtalen.

Det viste sig, at vi netop skulle tale om parforhold. Kaja fortalte, at hun havde mistet sin far som teenager og nu stod hun i en situation, hvor hun ikke rigtig turde forpligte sig af frygt for at miste igen. Samt at dette tab af sin far har givet hende et stor behov for tryghed

Efter samtalen guidede jeg hende ind i kroppen og ind i hjertet. (For at sætte Kajas tanker om situationen på standby). I hjertecenteret blev Kaja guidet til en intuitiv kontakt med sin nuværende kæreste. Her kunne hun aflæse/sanse, hvem han er, på et dybere plan. Derefter fik Kaja 1 spørgsmål i ovenstående øvelse: Hvordan føles det i kroppen at tænke på din kæreste? Det føles varmt og trygt, var svaret.

Da vi fortsatte til 2 spørgsmål i øvelsen – Om dette vil være godt for helheden altså alle i familien, kom der hurtigt et nej fra Kaja. Hun var i tvivl, om det ville være godt for hendes datter på grund af kærestens barn, der er ældre og meget oprørt. Kaja tvivlede på, at hendes datter kunne håndtere det. Jeg guidede en øvelse til at Kaja kontaktede sin datter intuitivt. Det udviklede sig til en lille morsom oplevelse, der åbnede for en samtale om mor og barns samspil, og Kajas tvivl på, om hun er god nok som mor.

Resultatet af sessionen blev at Kaja vil forpligte sig mere til sin kæreste og gå all in. Udfordringerne med deres børn vil hun søge at arbejde med og være åben om med sin kæreste, før de taler om samliv. En åbenhed som kræver mod og tillid til, at hun er værd at elske. Det arbejder vi videre med næste gang.

Meditation

Her er en lille meditation, til at vække hjertenærvær og empati med dig selv:

Din kærlige og nænsomme accept af alt hvad du indeholder, er en forudsætning for at skabe en god relation til dig selv, men også varme og nærende relationer til dine omgivelser.

“Sæt dig afslappet med en rank ryg. Tag et par dybe vejrtrækninger, så du er helt til stede. Så giver du helt slip og er blot til stede her og nu. Så flytter du opmærksomheden ind i din brystkasse – i dit hjertecenter midt i brystet. Her fornemmer du en strålende sol af gyldent lys som sender en accepterende væren ud til alt, hvad du indeholder. Det er en mild og nænsom sol, der favner og rummer dig, med alt det du er. Du giver dig selv lov til at synke helt ind i denne fredfyldte væren. Uanset hvad der kommer, tillader du det at være der. Din accept og tilladelse vil få dig til at slappe af og være i fred med det uden at dømme dine tanker, følelser og krop. Træk vejret ind i hjerteområdet. Hvil i denne tilstand i nogle minutter og mærk, hvordan det føles. Når du er klar, vender du tilbage til dit åndedræt og mærk din krop”.

Hjertenærvær – at være den du er

Dit hjertecenter er midtpunktet i dig. Dermed bliver dit hjertecenter et kontaktled mellem dit Sjælsjeg og din hverdagsbevidsthed. Når du har nærvær i hjertet har du et kompas – en vejviser – til at forene krop sind og sjæl i en helhed og til at være dig selv i det indre og det ydre.

Hjertenærvær kan indebære sjælskontakt, når du går lidt dybere ind i hjertets natur og tager ro til at lytte indad og hvile opmærksomheden i hjerteområdet midt i brystet. Sjælskontakt vil sige, at integrere sjæl og personlighed. Denne kontakt medfører, at du er i kontakt med dine højeste potentialer og dit sande Jeg.

Hjertet – eller det spirituelle hjerte – indeholder nogle sjælskvaliteter, som du kan leve efter gennem hjertenærvær. Det er fx empati, medfølelse, kærlighed, glæde, taknemmelighed, intuition, opmærksomt nærvær og evnen til at kunne se andres sjæl bag en ellers uforståelig adfærd. At rumme alle dine sider, følelser og kvaliteter – både dem du holder af og dem du helst ikke vil stå ved eller se i øjnene.

Svære følelser kan transformeres i hjertet

Svære følelser som skyld, skam, vrede, jalousi, sorg og andre følelser, som vi ikke har lært at håndtere, forsøger vi at nedtone eller undertrykke. Når vi undertrykker bestemte følelser, kan de følelser, vi ønsker at mærke, gemme sig lidt i skyggen. De dejlige følelser kommer ikke frem i deres fulde potentiale. At rumme det hele giver hjertenærvær. Også nogle af de domme du måske identificerer dig med – godt hjulpet af omgivelsernes meninger – , at du er dum, kedelig, rodet, egoistisk, ligeglad, dominerende, falsk, uempatisk, respektløs, firkantet, overfladisk, indelukket, kritisk.

De sider eller domme du har om dig selv, kan du favne og anerkende, se dem i øjnene og tag dem op på hjerteplan. Når du gør det, opløses deres magt og de fylder mindre og mindre. Du kan lade dit lys stråle.

Sjælen udstråler og handler gennem din personlighed, som denne har formet sig gennem påvirkningen under din opvækst og uddannelse. Når personlighed og sjæl, er forbundet, er du i dyb kontakt med dit sande jeg. Det vil sige, at du er stadig den du er, og samtidig hviler du i dig selv  – i en indre urokkelig centrerethed. Du føler dig fri til at være den, du er. Der er ikke noget i dig, der ikke er ok.

Taknemmelighed er en måde at styrke Hjertenærvær

At udtrykke taknemmelighed over livet, over de små og store ting, til mennesker vi holder af, er en af de sikre måder at opnå hjertenærvær. Taknemmelighed holder dit hjerte åbent, uanset hvad, der kommer på din vej. Derudover åbner du din bevidsthed til det nuværende øjeblik, hvor du er i kontakt med dit hjerte. Du forbinder dig med andre på en virkelig hjerte-til-hjerte-måde. Følelser af taknemmelighed aktiverer også frontallapperne i hjernen, hvor mod, overskud og tro på dig selv får et boost.

Se også Mindfulness At leve fra hjertet

 

Lyt til din sjæl