Mindfulness til at leve fra hjertet

Mindfulness er langt mere end en metode til stressreduktion. På min personlige mindfulnessrejse erfarede jeg, at det er en måde at være i livet på med følsomhed, nuancer og bevidst nærvær, hvor man træffer bevidste valg. (Se øvelse længere fremme)

Jeg bruger mindfulness som en grundlæggende metode til at blive mere autentisk og gennem god kontakt med sig selv. At hvile i sig selv og at leve fra sit hjerte.

Mindfulness indeholder måder at tage god omsorg for sig selv kropsligt og følelsesmæssigt og til at rumme og håndtere såvel de store som de svære følelser. Med mindfulness integreres hjerne og hjerte, følelse og intellekt.

Bevidste valg

Bevidste valg kommer indefra. Fra en indre viden eller fornemmelse af hvad der er rigtigt at gøre. Hvad der tilgodeser helheden – altså både mig selv og dem som beslutningen har indflydelse på.

Det kan være de store spørgsmål som: Skal vi sælge huset og tage på en jordomrejse, det er min livsdrøm. Vil du være med? Det kan også være om tiden er inde til at få børn eller hvor i landet/i hvilket land vil jeg bo. Skal jeg søge skilsmisse, er jeg klar til at gå?

Det kan også være lidt mindre og dog betydningsfulde valg: Hvilket politisk parti vil jeg indgå i? Skal jeg hoppe ud i det og tage en anden uddannelse? Kan vi prioritere at den ene af os går hjemme/går på deltid, mens vi har disse udfordringer i vores familie? Er dette job egentlig det rigtige for mig og hvis ikke, hvad gør jeg så!?? Hvordan får jeg mere glæde og livskvalitet ind i mit liv?

En øvelse jeg har hentet i Deepack Chopras klassiker De syv spirituelle love for succes er et godt eksempel på mindfulness. Jeg kalder den bevidste valg i min Intuitionshåndbog for innovative ledere.

Øvelse

Øvelsen Bevidste valg går i al sin enkelhed ud på følgende: Når du skal træffe et valg, et hvilket som helst valg, kan du spørge om to ting:
1. Hvad er konsekvensen af dette valg? Dit hjerte vil omgående vide det
2. Hvis jeg vælger sådan, vil det så bringe både mig og mine medmennesker lykke? Hvis svaret er ja, så gennemfør det. Hvis svaret er nej, så giv slip.
Det spontane valg vil være den rette handling på rette tidspunkt. Der findes en mekanisme som kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg. Her bruger du dine kropsfornemmelser.

Kroppen kan kun opleve to slags fornemmelser, den ene er ubehag og den anden er velvære. I det øjeblik du træffer et valgretter du opmærksomheden mod kroppen. Sender den meddelelser om velvære er du på rette spor. Sender den signaler om ubehag, skal du ændre retning.
Har du nogle begrænsende overbevisninger eller tankemønstre, kan de forstyrre svaret fra din indre viden. Jo mere afklaret du er omkring dette, jo mere klart og kontant kan du høre og fornemme din indre kilde.

Øvelsen kobler et overtænkende intellekt fra et øjeblik og sætter den tilbage igen. Det er hvad mindfulness kan hjælpe os med. At vi kan integrere krop, følelser og intellekt. Det giver stor indre frihed.

Se også Hjertenærvær – At leve fra hjertet

Om Mindfulness

Mange oplever at en længerevarende formel og uformel praksis styrker selvværd og genenmslagskraft. Kommunikationen bliver mere klar og kommer indefra. Eller sagt på en anden måde: man står ved sig selv uden at negligere eller nedgøre andre og uden at slå på tromme eller blæse i trompet. Det foregår lidt umærkeligt og kan være svært at sætte ord på, men andre mærker det og efterhånden mærker man det også selv – især på andres reaktioner.

Mindfulness har ikke doktriner om, hvad der er rigtigt og forkert. Det indeholder både en formel og en uformel praksis.

Den formelle går ud på at vende opmærksomheden indad i kortere eller længere tid. Alt efter hvor du er dit liv med hensyn til at finde ro og lytte indad kan den formelle praksis vare fra 1 minut 3 – 4 gange om dagen til en halv time et par gange om dagen eller en time dagligt eller ind imellem. Personligt veksler jeg imellem de helt korte, de 5 – 15 minutter og de lange meditationer. Med erfaring kommer det efter behov.
Jeg har haft en del kursister og klienter med stress, som fortæller, at netop de korte på 5 minutter var det, der gav ro til at overhovedet at sætte sig og være stille. Efterhånden som roen faldt på, voksede behovet for lidt længere tid i stilhed.

Den uformelle praksis kan beskrives kort med de 7 principper som anviser en måde at være til stede i nuet på. En måde at være til stede er nemlig at give slip på nogle mentale vaner.
Principperne bliver ofte let omformuleret, så de passer ind i en bestemt sammenhæng. Men hovedbetydningen er den samme og her er en helt grundlæggende forklaring fundet på Berlingskes redaktion

De syv principper

1. BEGYNDERSIND
At møde verden med et åbent sind uden forbehold, forestillinger, antagelser. En svær indgang til livet, der strider mod vigtige værdier om at være oplyst, vidende, rationel etc.
2. IKKE-DØMMEN
Gør op med den indre-kommentator, der bedømmer alt ud fra os selv og vores egne værdier, på skalaen: Godt, skidt, neutralt. Igen strider det mod vores opdragelse og moderne livssyn ikke at skulle forholde os kritisk bedømmende til det, vi møder. På vejen mod mindfulness skal vi stadig skelne, men uden at tillægge det ene værdi frem for det andet.
3. AVERSION OG TILTRÆKNING
Langt det meste af det, vi gør – hvis ikke alt – stammer fra to motiver: Tiltrækning eller frastødelse. Vores tanker, følelser, handlinger tager afsæt i denne akse mellem afsky og begær. Bare det at begynde at iagttage vores egne aversioner og tiltrækninger giver en smule frihed.
4. IKKE-AMBITION
At være ambitiøs er gift i forhold til mindfulness. Stærke ambitioner splitter bevidstheden, åbner for stress og begrænser vores evne til at udnytte nuets muligheder.
Min tilføjelse: Ja, det kan jeg desværre skrive under på. Det var først efter et virkelig heftigt sammenbrud med stress, at det gik op for mig, hvordan jeg var blevet styret af ambitioner. Eller faktisk kan jeg skriver under på alle 7 principper. Det var bare ikke-ambition der var en øjenåbner.
5. TÅLMODIGHED
Al vækst og udvikling tager tid, vi kan ikke forcere hverken kroppens eller sindets processer, og selve utålmodigheden kan bremse udvikling. Vi skal lære, at vi ikke kommer nogen vegne, før vi slipper ideen om at skulle nogen vegne.
6. ACCEPT
En anerkendelse af det, der er. Accept er en forudsætning for at være mindful. Accept er evnen til at forstå, rumme, tolerere det, der er – og en betingelse for selvudvikling. Det gælder også accepten af egen utålmodighed, aversioner og mistillid.
7. LET GO – GIV SLIP
At turde give slip. Ofte klynger vi os til ting, mennesker, koncepter for at finde tryghed. »Let go«» er forståelsen af, at der kun kan komme noget nyt, når vi slipper det, der har været.
Jeg kan ikke efterleve alle principper til punkt og prikke – og prøver heller ikke. Men jeg skæver til dem, når noget ikke rigtig virker efter hensigten og finder som regel et svar her.

Børn og voksnes nærvær i praksis

Nærvær i praksis handler om bevidst nærvær. Det betyder at du har opmærksomheden i nuet frem for i dine tanker om det, der foregår.

I en normal hverdag er opmærksomheden oftest udadvendt og forstyrret af mange opmærksomhedsskift. Det gør, at børn får mange ydre stimuli og meget lidt eller ingen stimuli til indre opmærksomhed. De har opmærksomheden uden for sig selv det meste af dagen.

Både børn og voksne har brug for at vende opmærksomheden indad og være i kontakt med sig selv i øjeblikke i løbet af en dag.

Det vil sige, at bemærke hvad der sker i mig lige nu? Har jeg mest behov for lige at være mig selv et øjeblik, eller vil jeg noget med venner, familie eller kollegaer? Du kan bemærke, hvis du bliver anspændt eller bekymret og kan trække vejret ind i det.

Du kan give børn oaser af nærvær og ro i det indre.

Du kan lære dig selv og børnene nogle øvelser til at styrke nærvær i praksis og rettet opmærksomhed. Tilbyd dem adgang til stilhed (indre som ydre) og øvelser der giver afspænding og vækker glæde. Det støtter børns evne til at hvile i sig selv.

Øvelserne kan ses som en hjælp til at skærpe børns opmærksomhedsevne, glæde og samspil med andre. Øvelser til nærvær hjælper børn med at skifte fokus og at gå op og ned i gear. De bliver bedre til at mærke sig selv og at sætte grænser for sig selv og andre på en god måde. Samtidig understøttes empati, selvregulering og generel trivsel.

Nederst på siden får du eksempler på øvelser, du kan bruge til daglige timeouts.

De voksnes nærvær i praksis

Undersøgelser viser, at voksne der arbejder med nærvær i praksis gennem bevidst nærvær og øvelser, selv har mere overskud og mindre stress. Samtidig smitter det af på kontakten med børn og voksne.

Pædagoger, der bruger mindfulness, oplever at kontakten med det enkelte barn og med gruppen som helhed styrkes. Lærere, der selv følger mindfulnessforløb melder tilbage, at eleverne i højere grad følger deres anvisninger – uden at de bruger mindfulness i klassen. Forældre der bruger mindfulness giver udtryk for at de har en tættere relation til deres børn og de bliver ikke så hurtigt frustrerede. Samtidig kan de lettere samle sig og ændre stemning, så de kan hjælpe, når deres barn er ude af sig selv – eller komme det i forkøbet.

Det personlige nærvær udstråler ro der smitter. Med opmærksomt nærvær kan du i højere grad se bag om et barns konfliktadfærd og tilbagetrækning. Du kan se barnet og du bliver mere lydhør for signalerne. Nogle gange skal der bare nogle få ord, øjenkontakt, smil og en venlig udstråling til at vække tryghed, så barnet bliver modtagelig. Andre gange kan din rolige stemme der viser forståelse for barnet virke beroligende og dæmpe barnets uro eller stærke følelsesmæssige reaktioner. Læs også artikel nærvær i børnefamilien med eksempel fra hverdagen

Nærvær i praksis betyder, at den voksne kan mærke sin egen stemning og eventuelle kropsspændinger samt aflæse barnet. Med den opmærksomhed kan du justere dig selv til en mere afslappet tilstand (med vejrtrækningen) og samtidig afstemme dig i forhold til det enkelte barn og gruppen.

Nærvær og dobbelt opmærksomhed

Dobbelt opmærksomhed er, når du er opmærksom  både det der foregår i dig selv og børnene eller barnet. Du er opmærksom på, hvad det gør ved dig, når et barn reagerer med at være ude af sig selv.

Det vil sige, at du kan mærke dine følelser men lader dig ikke overvælde af dem. Det at du bemærker din følelse gør at du kan beslutte hvordan du vil respondere på de hændelser, der opstår. Hvis du fx bliver irriteret på et barn der virker forstyrrende, ikke hører hvad du siger eller måske er ekstremt kontaktsøgende, kan du registrere din følelse og samtidig sanse barnet bag dets udtryk og handling.

Med den opmærksomhed kan du afstemme dig, så du kan møde barnet i dets følelse og behov. det er ikke sikkert du kan indfri behovet her og nu, men du kan være lydhør, så barnet føler sig forstået. Er det et lille barn/småbarn, må du lytte og hjælpe barnet til at forstå sig selv, ved at sætte ord på de følelser du mærker i barnet.

Jeg kender selv følelsen af at mange børn kalder eller indgår i konflikt. Mindfulness har været min vej til at bevare en venlig og lydhør indstilling fx i garderoben, med trætte børn og overfor børn der er svære at få kontakt med eller reagerer voldsomt. Man skal meget hurtigt tage en beslutning om, hvor og hvordan indsatsen skal prioriteres. Jeg skal på en gang bevare ro og lederskab og samtidig følge børnene. Det kan du i højere grad med mindfulness, og du bevarer respekt for dig selv og fra børnene.

Dobbelt opmærksomhed kan virke anstrengende og kunstigt i starten. Træning i mindfulness gør det lettere med tiden. Du kan skifte mellem at have opmærksomheden udenfor og inde i i dig selv og begge steder samtidig. Det bliver naturligt for dig at skifte, og du har det med i alle de relationer og sammenhænge, du indgår i i løbet af en dag.

Børn aflæser lynhurtigt de voksnes tilstand og reaktionen i en tilspidset situation, og de reagerer på det, de mærker. Når børn føler sig trygge, kan de bedre være sig selv. De slapper mere af og bliver lydhøre overfor de voksnes anvisninger.

Hvordan kan du afstemme dig?

Det, at du kan registrere din stemning fordi du er vant til at mærke dig selv, gør at du kan observere din automatiske reaktion, før du handler på den. Altså autopiloten får en irriteret, vred, opgivende eller måske lidt skinger stemme, men din opmærksomhed bremser den. Du ved, hvad der virker bedst i situationen, og du kan bevidst bruge det tonefald og de ord, der får barnet til at lytte.

Sandsynligvis kender du det allerede. Der, hvor det er svært, er når barnet rammer nogle følelser, du ikke er bevidst om eller ikke tager hånd om. Det er her, du reagerer automatisk. Kunsten er at kunne stoppe op og respondere bevidst, når børnene reagerer kaotisk eller en situation pludselig udvikler sig. Og når du er træt eller frustreret over andre ting.

Du kan bruge dit toneleje, dit kropssprog og vælge dine ord bevidst, så det løfter energien i gruppen eller energien mellem dig og dit barn. En gruppe med god energi har færre konflikter.

Du kan kommunikere med børn ud fra et ønske om at forstå og hjælpe dem. Det mærker de, og du opbygger tillid på pluskontoen.

Træning af nærvær i praksis med mindfulness

Når du udøver mindfulness, opstår der en højere grad af harmoni mellem højre og venstre hjernehalvdels funktioner og kommunikationen mellem hjerne og hjerte. Du kan bedre bruge din intuition i situationen, fordi du er i god kontakt med dig selv og samtidig i kontakt med det der sker omkring dig.

Kvaliteten af din opmærksomhed øges og dermed også kvaliteten af relationen.

Denne opmærksomhedsmåde kræver megen træning. Vi er hovedsagelig trænet i den fokuserede venstre hjernehalvdel med analyse og fokus på det ydre. Desuden kræver det træning at nå at trække vejret, før autopiloten reagerer, når situationen er presset.

Hverdagens nærvær i børnehave og skole

Oaser med mindfulness (og leg for de små og mellemgruppen) en gang om ugen i en periode, kan knytte bånd mellem de yngre børn og voksne. Jeg inddrager leg med inspiration fra Theraplay og Joyful playing i mindfulness. Det gør jeg, dels fordi legen virker som god lim mellem relationer; man deler glæden sammen. Dels fordi disse former for leg har en inkluderende og beroligende/tryghedsskabende effekt på sårbare, frustrerede og vrede børn og børn med tilknytningsvanskeligheder.

Nedenfor er eksempler på drypvise øvelser til skærpet opmærksomhed og små indre pauser i hverdagen.

Drypvise øvelser kan være med til at støtte børn i at være opmærksomme på deres krop i stilhed, hvor de bemærker deres åndedræt og kropsfornemmelser bare i et minut nogle gange dagligt. Så bliver de mere vant til at have dette bevidste nærvær i krop og følelser – og det gør de voksne også. Et nærvær som de fleste hurtigt kommer til at værdsætte.

Børn skal naturligvis ikke overtales eller presses til at deltage i mindfulness. Det skal være et tilbud. En legende tilgang og samtale, om hvad det giver børnene, kan virke motiverende. Samtidig skal der være plads til at et barn eller en ung ikke kan finde ro eller rumme at være i en øvelse. Det er helt ok, de skal bare undlade at forstyrre de andre i klassen. Nedenfor er nogle enkle begynderøvelser, som de fleste finder lette at deltage i.

Eksempel på drypvise øvelser

I klassen kan du starte en lektion eller et skift i undervisningen med 30 – 60 sekunders stilhed. Du behøver ikke at kalde det mindfulness.

Du kan sige til eleverne, at når vi går fra en klasse til en anden eller fra et emne til et andet, har vi brug for at “genstarte” vores krop og hjerne.

Måske kan du bruge en analog til computeren, der nogle gange kan blive træt og giver fejlmeddelselser. Vi kan måske blive irriterede på pc´en over, at den ikke virker og slå på den eller bande ad den. Men vi ved jo godt, at det virker mere effektivt og mere smertefrit, hvis den lige får en genstart. Sådan kan vi også have det.

Eleverne kan lukke øjnene, hvis de har det godt med det, men de kan også bare se ned i bordet og lige hvile øjnene.

Alt efter din egen erfaring med mindfulness og din tryghed med at gøre det, kan du bede dem om at lægge mærke til at de trækker vejret. Du kan også tilbyde dem, at de må lægge sig henover skolebordet, hvis nogle børn er meget urolige. Det øjebliks hvil er virkelig en genstart

I børnehaven – og de små klasser kan du bruge sanseøvelsen Opmærksomhed med lyd:

Inden øvelsen opfordres børnene til at række hånden i vejret, når de ikke kan høre lyden mere, men de skal stadig holde øjnene lukkede til den voksne siger, de kan åbnes. Formålet med de lukkede øjne er, at man hører bedre, og man undgår at børnene sammenligner sig med kammeraterne og konkurrerer om at være bedst til at høre. Har nogle børn det ikke godt med at lukke øjnene, er det selvfølgelig helt ok. De kan se ned i gulvet, i bordet eller på dig.

Klokken/klangøvelsen kan bruges hver dag. Jeg bruger det for eksempel når børnene har sat sig ved bordet til frokost og har meget uro i kroppen. Den er også en fast del af indledningen til nærværsøvelser. Det samler opmærksomheden i nuet, før de går til en ny aktivitet som at åbne madpakkerne og andet. Du kan bruge en triangel, syngeskål, tibetansk klokke eller anden lydkilde efter temperament.

Der er flere øvelser i mine pædagogiske bøger: Nærvær i pædagogikken, Mindfulness og leg på institutionen, Mindfulness i klassen – nærværende relationer.

Mindfulness på institutionen

Nærvær og leg et pædagogisk redskab

Mindfulness og leg i indskolingen

Hold pauser