Det hele menneske – krop og sind, sjæl og ånd

Det hele menneske kan også siges at være det materielle/fysiske og det åndelige side om side. Alle er hele mennesker på den måde, at vi alle har både krop, sjæl og ånd. I denne betydning er det hele mennneske i kontakt med sig selv og sin helhed af krop, sjæl og ånd.

Jeg har i over 30 år været meget optaget af sammenhæng mellem krop og psyke og livskvalitet. Siden mine uddannelser i krop- og psykoterapi samt healing og klarsyn (1992-97) har jeg været bevidst om, at jo bedre det indre og ydre samspil fungerer, jo bedre livskvalitet.

Menneskers livskvalitet afhænger af et samspil af mange faktorer. De materielle behov er en base for din livskvalitet, men de opfylder ikke behovet for følelse af samhørighed og mening i livet.

Det hele menneske kan overordnet forklares som en samling af:

Den fysiske krop og sanserne
Tanker/Intellekt
Det emotionelle/følelser
Det sjælelige og åndelige

Den fysiske del handler om at være i god kontakt med din krop og dine sanser. I kroppen mærker du følelser og sanser. Kroppen kan anses for at være bolig for følelser og sanser. Så når du er i god kontakt med din krop åbnes dine sanser og du mærker dine følelser. Det betyder, at du opfanger flere signaler, end når dit fokus udelukkende er oppe i hovedet. Man kan sige, at foruden at sende nogle stabile signaler ud fra dig udvides dit råderum til også at opfange selv de små signaler fra omverden.

Den mentale del handler om tænkning og evnen til at tænke klart, planlægning og analyse samt at sortere i informationer og skelne, hvad der er væsentligt nu. Det er også adgangen til at observere den konstante strøm af tanker og følelser uden at lade dig forføre af dem eller undertrykke dem. Med den opmærksomhed kan du nå at bremse autopiloten og handle bevidst. Du kan se længere frem end her og nu, og tage beslutninger baseret på dette.

Den emotionelle del handler om, at erkende og rumme dine følelser som de er, uden at dømme dem. Det emotionelle handler også om følelser som håb, samhørighed, mod og medmenneskelighed. Du holder hjertet åbent i et relationelt nærvær. Det kræver, at du retter din opmærksomhed mod dit eget hjertes følelser og samtidig holder dig åben for andres. Du retter opmærksomheden indad og udad på samme tid, så du har dig selv med i relationen.

Den intuitive del handler om de signaler, du modtager uden at kunne forklare det med intellektet. Det bevidste sind kan håndtere 7 – 8 informationer simultant mens det ubevidste sind kan håndtere flere millioner. Intuition kan forklares som en slags overbevidst tankevirksomhed, der af filosoffer beskrives som et pludseligt og uforklarligt kendskab til tingenes indre væsen. Når du kan trække på intuitionen i dit samvær med andre, behøver du ikke at tænke så meget over, hvad du skal gøre og hvordan du skal forholde dig. Du ved det.

Intuition er også en måde at kommunikere med din helhed, dit indre væsen/ dit SjælsJeg.

Det sjælelige og det åndelige Du er ikke din krop, dine tanker og følelser. Du er din sjæl. I din sjæl er du åben og fuld af kærlighed og medfølelse. Sjælen græder og smiler, danser og elsker, fødes og dør som menneske med fuld overbevisning om sine egen værdi. Den stiller ikke spørgsmålstegn ved sig selv, sammenligner eller dømmer ikke. Den er sig selv og sjælen er din essens. En vigtig opgave for det søgende menneske er, at erindre/genopdage din essens mens du bevæger dig igennem virkelighedens mange facetter.

Du er din sjæl

Ved at huske at du er din sjæl – åbner du dig for mere og mere af din sjæls lys. Du kan høre/mærke dens budskaber til dig gennem din krop, dine følelser og dine tanker. De er ikke dig men dine redskaber til at VÆRE dit sande Jeg.

Lyset sætter spot på det i dig, der ikke er lys, så det kan komme op til overfladen og blive transformeret til lys. Jo mere af det, du har svært ved at acceptere og rumme i dig selv, gamle overbevisninger, selvkritik, sårbarhed, vrede og tilsidesættelse af dig selv eller indre skygger, der kommer frem og bliver accepteret og rummet, jo mere lys kan der strømme igennem dig. Du kan i højere grad være dig selv og i fred med dig selv og verden.

Hjertet er dit midtpunkt

Hjertet er en form for midtpunkt i dig mellem himmel og jord. Du har hovedet i himlen og fødderne på jorden. Med hjertet som midtpunkt virker det som forbindelsesled mellem det indre (din krop, organer, psyke og samspillet mellem med hjernen) og det ydre (dit samspil med mennesker og mellem dig og omverden og dit højere Selv).

Midt i dit bryst har du et energicenter, der kaldes hjertecentret eller chakra. Når dit hjertecenter er åbent, vil det sige, at du er i kontakt med dine følelser, du har empati og medfølelse med dig selv og andre. Et åbent hjerte indeholder stor følsomhed og evne til at aflæse andre samt evne til at kommunikere med andre på en dyb frekvens. Faktisk er telepati ikke så mærkeligt et fænomen. Du kan måske ikke læse andres tanker helt ordret men du kan mærke, hvad der foregår i et andet menneske. Når du åbner dit hjerte for andre mennesker, åbner du for en usynlig kanal af medfølelse, som virker bedre end at forsøge at overbevise andre om dine synspunkter. Man udveksler en form for energi, der mødes mellem jer.

Med et åbent hjerte føler du samhørighed og forbundethed med andre. Sanserne er åbne og du fornemmer den andens tilstand. Det løfter dig over antipati og sympati. Der er bare forbindelse mellem dig og en anden. En kontakt du mærker stærkere, når du er i kontakt med helheden i dig selv og intellektet bliver din tjener frem for din herre.

Accept af dig selv

Selvaccept er at elske dig selv uden fordomme og negative formaninger og nedsættende holdninger til dig selv. Dit selvværd er intakt og du kan acceptere andre mennesker som de er.

Når du kan acceptere alle dine forskellige dele, din krop, tanker og følelser, hviler du godt i dig selv. Du er nærværende og dit hjerte er åbent.

Det hele menneske, hviler i sig selv, og føler sig mere forbundet med omverden og sin egen natur. Du er fri til at være dig selv og samtidig lyttende og accepterende på andres sandhed. Du har et indre fundament af indre styrke og ydre fred med livet, som det er.

Hvordan gør du

Mindfulness, meditation og visualisering har en god effekt på både krop, sind og ånd, og er et godt redskab til at mærke dig selv og hvad der giver mening. Forestillingsevne og fantasi åbner for de intuitive kanaler og fornemmelsen for, hvad situationen kalder på – hvad der er på vej og hvad du kan skabe i rummet lige nu.

Se også min nye bog en læseprøve: Tænd lyset i dit hjerteog en beskrivelse af de 7 kapitler