Nærvær som et pædagogisk redskab

Nærvær som pædagogisk redskab er samlet og inspireret af mindfulness med lege og pædagogisk tilgang fra Theraplay og Joyful Playing. Aktiviteterne kan bruges som pædagogisk redskab til at styrke børnefællesskaber/inklusion og skabe mere harmoni og samhørighed i børnegruppen/klassen. Arbejdet med den legende tilgang giver nærhed i relationer og tillid mellem voksen-barn og børn imellem.

I klassen kan nogle af øvelserne bruges til timeout og koncentrationsøvelser. Lærerne kan også bruge lege til at styrke relationen til børn, der virker forstyrrende og vanskelige at komme i kontakt med

Undersøgelser peger på at kombinationen mindfulness og lege støtter de 5 – 9-årige i følelsesregulering og sociale kompetencer. Jeg oplever tillige, at børn føler større samhørighed efter lektionerne. Når legene er uden  konkurrencemoment, støttes også sårbare børn. Børnene bliver mere trygge i samspillet og finder tillid til, at de kan indgå i lege med andre. De nyder det samvær og fortrolighed, der opstår i den lille gruppe.

Glæde og engagement

Glæden og engagementet, der udløses i legen, ser ud til på det neuropsykologiske niveau at kunne modvirke stresshormonernes dominans. Afslapningen giver triste og traumatiserede børn evne til igen at opleve at kunne regulere sig selv op og ned. (Testet i Psykotraumecentret i Dansk Røde Kors blandt flygtningebørn og beskrevet af Bovbjerg & Kahler 2007 og Røde kors 2011)

Børn kan lide at deltage i lege, der involverer kroppen. På mit tidligere arbejde i en børnehave skabte det talstærk tilmelding, når de fik tilbud om at deltage i mindfulness og leg. Især udsatte børn har glæde af tilbud om pædagogisk nærvær med leg og bevægelse. Se eksempel fra praksis nederst på siden, samt eksempler på aktiviteter nedenfor.

Nærvær og leg med mindfulness

Jeg har udviklet et forløb med lege og øvelser inspireret af yoga, Theraplay ud fra neuroaffektiv udviklingspædagogik og mindfulness i pædagogiske legeforløb. Et forløb over 7 x 50 min. indeholder hver gang 1. rytmiske sanselege og sang, 2. berøring og glæde, 3. dialog og fantasi. (Tilpasset børnegruppens alderstrin.)

Et forløbindeholder aktiviteter, der på en gang  og støtter børns personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer, børnefællesskabet og relationen mellem lærer/pædagog og til andre børn.

  • Mindfulness skaber ro og styrker opmærksomhed. Mindfulness er sanseøvelser til nærvær og kontakt med sig selv. Mindfulness indeholder også venlighedsøvelser til udvikling af social empati og medfølelse.
  • Yoga strækker kroppen, øger kropsbevidsthed og koncentration og tilbyder afspænding af krop og sind
  • Theraplay er sociale lege og samarbejdslege lege uden konkurrence. Legene skaber glæde, så vi glemmer os selv, og fællesskab der rækker langt ud over den enkelte legestund. Legene åbner for børns følelse af tryghed og tillid samt oplevelsen af, at være en der bidrager til legen. Theraplay bruges også til inklusion.
  • Legene understøtter modning af hjernen ud fra neuropædagogik. Med legene udfordres børnene i et passende tempo til at træde ud over komfortzonen, for at styrke robusthed og selvberoenhed

Tilsammen giver aktiviteterne personlig trivsel og glæde. Det giver mulighed for at inkludere sårbare børn i et relationelt samspil. De lærer deres grænser og muligheder at kende, og de får redskaber til at mærke sig selv og andre.

Det skaber et rum, hvor man kommer tættere på hinanden. Hvor børn og voksne har det sjovt sammen, og hvor børn kan udvikle selvværd, egenomsorg, og empati. Dette fremmer samarbejde og evne til omgås kammerater, der er forskellige fra dem selv. Se også Skoleparat med mindfulness

Jeg har erfaring med at holde forløb med sårbare og uregulerede børn og børn med stress. Jeg afholder nærværsforløb med en gruppe børn og en – to fagpersoner. Det virker samtidig som et praksiskursus for de voksne, der deltager. De voksne lærer at bruge mindfulness og leg til børnene og til deres personlige og faglige nærvær.

Observationer viser, at børnene får ro og de bliver mere hjælpsomme og lydhøre både under og efter disse nærværsaktiviteter. De taler pænt til hinanden, og der bliver delt kram og kærlighed ud.

Eksempel fra praksis: De stille aktiviteter kan for nogle børn være mere udfordrende end de hurtige. I starten var der ofte en eller to, som reagerede, når de fik en instruktion om at skifte aktivitet og i partnerøvelser. En dag kom to børn senere ind i aktiviteten. De havde ikke været med i forberedelserne, hvor børnene finder en bamse. Det fik en af pigerne til at blive meget ked af det, da vi nåede til bamsemeditationen. Mens jeg trøstede, sagde en af de ellers lidt skrappe piger, at hun havde en bamse ude i garderoben, som “Maria” måtte låne. Den var Maria helt med på, så de hentede bamsen, og Maria puttede sig med tæppet og bamse i favnen.

Den dag lærte jeg, at det er vigtigt at have bamser med, man kan låne, hvis børnene ikke har sin egen med.

Læs eventuelt også artikel om de voksnes nærvær

Børns udbytte af nærvær som pædagogisk redskab

Det er min erfaring indtil nu at:
Det enkelte barn får et pusterum til væren
Den voksnes nærhed og relationen til børnene bliver tættere
Hjerteenergien øges i børnegruppen
Stressniveauet stress reduceres, nervesystemet stabiliseres og modstandskraften øges
Børnene oplever glæde og nærhed der giver overskud
Øvelser sammen med fortællinger og dialog styrker sociale kompetencer, og personligt værd.

Legene har en særlig opgave

Øvelser og lege lægges ind i fortællinger som børn kan relatere til. Legene har det til fælles at de:
Er et middel til at børn og voksne kan have det sjovt sammen og dele glæde
Har til formål at styrke sammenhold og samhørighed i gruppen
Er baseret på naturlige og sunde samværsformer med vitalitet, glæde engagement og rytme
Giver en struktureret ramme for omsorg, øjenkontakt og nærhed både børnene imellem og mellem børn og voksen
Har en tydelig struktur og vægter samarbejde frem for konkurrence
Har en inkluderende effekt for udsatte børn

Legeregler fra Theraplay

I børnehaven holdes øvelserne ret enkle. Det handler først og fremmest om at den voksne skaber nogle klare og enkle rammer i aftale med børnene. I Theraplay metoden er der tre eksplicitte regler, som jeg introducerer, når vi har mindfulness og leg.

Ingen skrammer reglen repræsenterer en omsorgsdimension. Med den udtrykkes det, at den voksne vil passe på og respektere hver enkelt person i gruppen. Formålet er at udvikle empati, selvregulering og samarbejde.

Hold sammen reglen repræsenterer dimensionen for at holde struktur og engagement. Det vil sige, at man så vidt muligt ikke indleder et samspil uden for gruppen. Så hvis nogle træder ud af gruppen, kan man med en glad og inviterende stemme sige: Hej I to, lad os holde sammen, vi vil gerne have jer med her. Det støtter børn i at fastholde deres indbyrdes relation.

Hav det sjovt reglen repræsenterer dimensionerne udfordring og legelyst. Denne regel udtrykkes ved at aktiviteterne udfordrer børnene til at strække sig og vokse socialt og følelsesmæssigt. Du følger børnene ved selv aktivt at deltage i lege og øvelser, og hvis det ikke er sjovt, finder du på noget andet. Din deltagelse giver en fingeren på pulsen, og viser børnene, at du virkelig gerne vil være sammen med dem.

Reglerne kræver, at den voksne har en glad og positiv tilstand i samværet med børnene, samtidig med at du er fuldt nærværende og gruppens leder.

Det er ikke helt enkelt men min erfaring er, at god planlægning og færrest muligt forstyrrende legeredskaber tilgængelige i rummet, gør det lettere at holde opmærksomheden i aktiviteten og kontakten med børnene. Udvisning af begejstring og glæde ved aktiviteterne samt egen ro og nærvær gør, at børn generelt er lydhøre og selv medvirker til at holde fokus i legen. Dit engagment og lederskab kan mærkes og børnene falder til ro.