Mindfulness på arbejdspladsen

Mindfulness på arbejdspladsen kan ændre på følelsen af pres og det nærvær som følger med gør at man kan sætte grænser for sig selv og andre på en hensigtsmæssig måde. Man kommer i bedre kontakt med sig selv og hvad man kan yde eller ikke.

Vi reagerer under pres

Når vi har travlt og føler os pressede, bliver vi ofte anspændte og måske presser vi andre eller os selv lidt mere. I virkeligheden søger vi en anden tilstand end at være presset men for at blive fri af presset, kommer vi nemt til at skynde os lidt mere, og det kan give en kortvarig forløsning – som nogle gange giver anledning til fortrydelse senere. Når man er presset gør vi nogle gange noget som vi ikke har det godt med bagefter og ikke kan stå inde for. Jeg har taget mig selv i at råbe af en medarbejder, fordi jeg var for presset over en alt for lang periode, og lige den dag var hendes respons, dråben der fik bægeret til at flyde over. Det krævede en del samtaler at genoprette tilliden.

En anden måde at reagere på pres er at yde modpres og protestere. Eller at løbe hurtigere og håbe på at når jeg har klaret denne opgaver, kan jeg holde pause. Man kan tænke, at det her går over lige om lidt eller man kan få tanker om at det her kan jeg ikke holde til, jeg bliver syg, min situation er nogens skyld og de skal ændre på det, før jeg får det bedre.

Når vi reagerer under pres, træder bestemte dele i hjernen og centralnervesystemet lynhurtigt til med en kamp eller flugt reaktion. Vi når ikke at reflektere over den bedste måde at handle på i præcis denne situation. Vi responderer instinktivt og automatisk ved at gå i en forsvars attitude eller en tilbagetrækning. Vi bliver vrede eller føler os afmægtige, og det er så den tilstand vi går rundt i indtil den aftager, eller bliver forstærket af den næste hændelse, vi møder i løbet af dagen.

Når vi er pressede, tænker vi os ikke så meget om; vi handler på rutinen og den umiddelbare følelse. Det skal bare gå stærkt og der er ikke grund til at bruge så meget tid på det. Vi må videre.

Det betyder, at vi ofte presser os selv ud over kanten, for at gøre det så godt som vi kan og nå så meget som muligt. Når man handler under pres, bliver man let irritabel, træt og mister modet og overblikket. Man ser ikke muligheden for at noget kan være anderledes eller gøres anderledes.

Når vi tror, at vi ved hvad det drejer sig om og hvad den anden mener, er der ingen grund til at være opmærksom. Vi handler automatisk som vi plejer og vi er ikke opmærksomme på det, der er forskelligt fra det vi vidste i forvejen, eller det vi tidligere har erfaret. Man har så at sige lukket vinduet for at forstå noget andet, end det man plejer at forstå. Og man lader det indeværende humør være styrende for, hvordan man handler og hvordan man møder andre.

Autopiloten er et meget forstyrrende element i relationer. Det medfører, at man dels gør som man plejer uden refleksion over hvorfor og om det giver det ønskede resultat, dels at man hører det man forventer at høre, når lederen kommer med beskeder, og når vi skal samarbejde med en kollega eller en forælder, som vi tidligere har haft et sammenstød med.

Mindfulness på arbejdspladsen er både et redskab og en livsform

”Mindfulness er ikke noget man gør, det er en autentisk væren i ens eget væsen” sagt af Eve Bengta Lorentzen underviser i mindfulness MBSR

Mindfulness er en måde at være i verden på og en vej til at skabe indre stilhed og bevidsthed om sin intention sammen med en grundindstilling af åbenhed og venlighed. Målet med træningen er at ruste den enkelte til følelsesmæssig robusthed og mental klarhed i en hverdag med stor kompleksitet og mange forskellige relationer.

Accept er et vigtigt princip i mindfulness. Erkendelse af og accept af det vi ikke har indflydelse på, gør livet lettere på nogle måder. Man bruger mindre energi på at kæmpe imod vejrmøller og har lettere ved at give slip på forstyrrende tanker og hændelser. På jobbet kan vi bruge store mængder energi på at være utilfredse med politiske beslutninger, økonomiske vilkår og “dårlige” kollegaer. Med accept og anerkendelse af hvordan det ser ud lige nu, kan vi bruge mere energi på det vi har indflydelse på nemlig vores fag og vores arbejdsglæde.

Mind er også ordet for heart på Pali. Det vil sige, at mindfulness også er heartfulness og dermed bringes et åbent hjerte ind i mindfulnesstræningen. Man kan træne et åbent og kærligt sind ved bevidst at opdyrke følelser af venlighed og medfølelse i relation til os selv, hinanden og vores fremtid. I den meditative tradition trænes dette med venlighedsmeditation. Man søger bevidst efter det vi har til fælles, efter den andens gode intentioner og at se verden fra den andens perspektiv. Dette øger fornemmelsen af samhørighed, forbundethed med omverden, venlige og positive følelser generelt. Samtidig åbner det for at være mere modtagelig i stedet for ængstelig og forsvarsberedt.

Mindfulness på arbejdspladsen giver redskaber til at blive mere bevidst i sine beslutninger, sine valg og den måde man agerer i forskellige sammenhænge. Det betyder, at vi tager ansvar for os selv og det vi siger eller gør. Man bliver mindre problemorienteret og kan prioritere sin tid, indsats og opgaveløsning under hensyn til den enkelte situation og de faglige og personlige ressourcer, der er til rådighed i situationen.

Du kan læse mere om mindfulness og kommunikation samt Mindfulness på arbejdspladsen her på siden